Suits - 1 [ Gold Lawyer (Korean version) ]

Summary
Zhang Dongjian, Park Sung-sik, has decided to appear in the KBS new play Suits. The remake of the play has been released to the same-name American drama (Chinese translation gold lawyer) in the 7th season. It is a legal drama and is expected to be broadcast in the first half of next year.
SHOW MORE

Genre : TV series,

Region : Korea

Director : Jin Zhenyu

Cast : Zhang Dongjian/Piao Yuzhi/Chen Xijing/Cai Zhenan/Gao Shengxi/Cui Kuihua/Li Xiangyi/Li Shiyuan/Yi Xiujing/Jin Zhongqiu/Li Taishan/Huang Taiguang/Li Shengqiu/Cui Youhua/Jong Zhongyu/Li Yigen/Li Bingjun

Release : 2018

Language : Korean

Titles : Suits,Gold Lawyer (Korean version),Unlicensed Attorney (Taiwan) / Suits

Shared by : 사랑Korean Dramas Source :
Up Next
Tags