Miss Hammurabi - 1 [ 미스함무라비 ]

Summary
The play tells the rookie judge who dreamed of using the court to fight against power and protect the weak, the elite elite judge who adhered to the principle, the realist judge, and the closeness to reality in the judiciary made up of three judges of various colors. Court TV series.
SHOW MORE

Genre : TV series,

Region : Korea

Director : Guo Zhenghuan

Cast : Elegance Latin / Jin Mingyi / Cheng Dongri / Liu Dehuan / Li Yilia / Li Taicheng / An Neixiang / Che Shunyi / Li Yuanzong / Jin Hongbo / Li Zhemin / Lian Zhiyi / Li Yien / Jin Yingyu / Gao Renfan / Park Shuntian / Quanzhenki / Nantaifu / Lee Can Hee / Che Xiu

Release : 2018

Language : Korean

Titles : Miss Hammurabi,미스함무라비

Shared by : 사랑Korean Dramas Source :
Up Next
Tags