Nirvana in Fire - 1 [ Nirvana in Fire ]

Summary
Twelve years ago, seventy thousand red army was a schemer in Yuansi Meiling, only The whole army was wiped out., Marshal Lin Shu (Zhang Zhehan ornaments) survived. After twelve years of forest special incarnation of ”kylin wit” make only superficial changes long Su Mei (Hu Geshi), a river left alliance, ”Nirvana in Fire” first wit returned the empire. Mei Changsu with a blood feud, secretly helping former friend Wang Jing (Wang Kai) with the Prince (Gao Xin ornaments) and Wang Yu (Victor Huang) struggle, also met former fiancee - King of Yunnan Princess Mu Ni Huang (Liu Tao) did not see. Su Mei long to feeble to redress unjust case, the revitalization of Heshan, embarked on a dark and thrilling entropy wins the road.
SHOW MORE

Genre : Drama,

Region : Chinese Mainland

Director : Li Xue, Kong Sheng

Cast : Hu Ge, Liu Tao, Wang Kai, Chen Long, Victor Huang, Jin Dong, Gao Xin, Zhang Yanyan, Wang Ou, Zhou Qiqi, Lingxin Zhang, Wu Lei, Zhang Xiaoqian, Zheng Yuzhi, Ding Yongdai, Wang Jinsong, Liu Yijun, Liu Mintao, Cheng Haofeng, Guo Xiaoran, Chen Lina, Kuang Makino, Ning Wentong, Yang Yu Ting, Tan Xihe, Fang Xiaoli, Zhang Zhehan, Zhong Weihua, Zhang Yujian, Yan Joe Wang Yongquan, Wei Wei, Wang Hong, Zhao Yilong, Lu Shan.

Release : 2015

Language : Mandarin

Titles : Nirvana in Fire,Nirvana in Fire,琅琊榜

Shared by : 눈웃음 Source :
Up Next
Tags