Precious Youth - 1 [ 可爱的坏男人,我叫肖小军,Precious Youth ]

Summary
The personality of Xiao Xiaojun wild and intractable (Zheng Kai decoration) is a typical problem of students in the campus, beautiful and gentle kind-hearted Liu Ting (Liu Shishi) is recognized as a different character of campus Belle, the eight pole hit together among men and women, but in accidentally collision of a pure and beautiful spark of love. However, the past and the fate of the final two people Liu Ting admitted to part company each going his own way, the ideal of the University, Xiao Xiaojun chose to enter the market.
SHOW MORE

Genre : Plot, love,

Region : Chinese Mainland

Director : Zhangsilin

Cast : Liu Shishi, Zheng Kai, Dani, Liu Jie, Liu Dongqin, Wang Chao, Li Haoxuan, Zhang Lingfeng, Cao Weiyu, Liu Jun, Zhao Yansong, Lu Ling, he Qiang, Chen Pingzi, Yu Ying, rosewood, Zhang Jialin, Wang Shiqi, Liu Yiti, Liu Jia, Yu Jing Tian, in the spring, Wang Chunmei, Liu Tao, Zhao Xiyuan, Chen Dacheng, Wang Liao, red flag Yu Yonglin, Zhang Yi, Chen Xinhua, Liu Xueping, Reynolds, Shuai Jie

Release : Two thousand and sixteen

Language : Mandarin

Titles : Precious Youth, 可爱的坏男人,我叫肖小军,Precious Youth,那年青春我们正好

Shared by : 中剧独播 Source :
Up Next
Tags