The Imperial Doctress - 1 [ 女医·明妃传,The Imperial Doctress ]

Summary
The wheel of history rolls over and over the lives of countless people, and has finally entered the. However, a vat with the progress of history and ethics not to civilization, but more strictly confined to the freedom of humanity. Especially women, they are not only physically bound, even the soul is also deeply depressed. The beautiful girl Tan Yunxian (Liu Shishi ornaments) generations of ancestors of medicine to serve the emperor, but the schemer framed and suffered the crowning calamity. After suffering, Tan family under the motto ”never medicine”. But yoonhyun gifted, but also love medicine, in my grandmother’s acquiescence, she was able to concentrate on medicine. During this period, she met gongzige dandyism gold, not knowing who is the emperor Yingzong Ming Zhu Qizhen (Wallace Huo). After the turnover, yoonhyun into the palace courtyard, which also embarked on a full of risk and challenge career in medicine. I looked back, have no way back, the legendary female doctors in history are doomed to write off of a......
SHOW MORE

Genre : Drama, costume,

Region : Chinese Mainland

Director : Li Guoli, Zheng Weiwen, Lu Zeliang

Cast : Liu Shishi, Wallace Huo, Huang Xuan, Li Chengyuan, Yuan Wenkang, Jin Chen, Wu Lei, He Yin, He Qing, Liu Liwei, Wang Chunyuan, Hong Zhu, Sasa, Wang Xinmin, Wang Liyuan, Zhang Lei, Zhang Baijun, Deng Limin, Lvliang, Zi Chun, Gu Yan, Luxemburg, Zhang Haoran, Tan Xin, Li Chao, Zuo Jinzhu, Sophie, Ma Xiangyi, Hu Bingqing, Feng Lili, Yi Ning, Xu Xiaolu, male, Fang min, Li Weiting, Chang Jin, Peng Doudou, Chen Xinyu, Zhang Yijie, Zhang Zimu, Cui et al, Xu Pengkai, Lu Meifang, Qu Gang, Qu Zheming, Han Zhenhua, Sheng Langxi, Lu Yuanyuan, Yang Guang, Xiang Jin, Jin long, Ji Xiaofei, Hou Junlong, Zhou Yan was, in Li Yufu, Lou Yun Hao, Yonghai, Takezawa Nishikohee. Hu Shuner, Xia Ziyu, Wang Bao

Release : 2016

Language : Mandarin

Titles : The Imperial Doctress, 女医·明妃传,The Imperial Doctress,女医明妃传

Shared by : Wuli Source :
Up Next
Tags